ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์วัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยผ่านทางเว็บไซต์ ระบบ ITAS ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ช่องทางการเข้าไปประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/14vecl
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน