ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด :

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน