ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
  รายละเอียด :

 อบต.เขาวง ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านช่องทาง   https://itas.nacc.go.th/go/eit/14vecl  

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 209 คน