มุมงานการเจ้าหน้าที่
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
13 มิ.ย. 2565
2 การแต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 มิ.ย. 2565
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน อบต.เขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 มิ.ย. 2565
4 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ก.พ. 2565
5 ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
15 ต.ค. 2564
6 คำสั่งรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการ ปลัด และ ผอ.กอง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
15 ก.ค. 2564
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
357
17 เม.ย. 2563
8 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
331
27 ก.พ. 2563
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
334
27 ม.ค. 2563
10 คำสั่งปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัด อบต.เขาวง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2